Integritetspolicy

Omfattning och samtycke

I Integritetspolicyn beskriver vi hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för hanteringen av dina personuppgifter hos Rullarnas Personliga Assistans och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg oavsett på vilket sätt du får tillgång till eller använder dem.

Personuppgiftsansvarig

Rullarnas Personliga Assistans, Alstigen 10, 685 34 Torsby, tel 0560-103 13, är personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter genom det anställningsavtal som du ingått med oss, för att fullfölja lönehantering och inbetalning av skatt och sociala avgifter enligt gällande lagstiftning och behandlas enligt de principer som anges här.

Insamling av personuppgifter

När du anställs hos Rullarnas, accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige samt i de system som används för lönehantering, bokföring, schemahantering och journalföring.

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger vid anställningstillfället eller som du lämnar till oss i samband med intervju. Detta omfattar:

 • e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, bankkontonummer samt information om vilken skattetabell du tillhör.
 • information som lämnas i samband med personalmöten, medarbetarsamtal, genom vår webbplats, via våra sociala medier eller korrespondens som skickas till oss via mail och i förekommande fall information kring rehabilitering till följd av sjukskrivning.
 • dokument för att verifiera din identitet, till exempel uppehålls- och arbetstillstånd samt utdrag ur belastningsregistret.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du bl a ska få åtkomst till vårt personaladministrativa system Dixi, betala ut lön, betala in skatt och sociala avgifter samt ersätta dig för vissa omkostnader gällande ditt arbete samt att kunna garantera din säkerhet som anställd och nå dig med information kring ditt arbete, gällande lagar m m.

Genom att acceptera Integritetspolicyn bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig åtkomst till Dixi och de tjänster och den service som du själv begär
 • upprätthålla vårt anställningsavtal
 • anpassa, mäta och förbättra arbetsmiljö och din personliga säkerhet på din arbetsplats
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa tvister, lösa problem med dina inloggningsuppgifter till Dixi, besvara frågor om löner, arbetsmoment etc.

Du samtycker till att dina kontaktuppgifter såsom adress, e-post och telefonnummer är synliga för dina arbetskamrater och för uppdragsgivaren i Dixi.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke kan vi använda dina personuppgifter för att:

 • informera dig om vår webbplats
 • skicka inbjudningar till våra obligatoriska utbildningar
 • skicka inbjudningar till föreläsningar och andra arrangemang som vi anordnar

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar få information av icke obligatorisk karaktär, meddelar du Rullarnas detta.

Om du tar tillbaka ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i Integritetspolicyn, innebär det att vi inte kan fullfölja vårt arbetsgivaransvar enligt gällande avtal.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och upprätthålla våra policyer. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler, exempelvis tidredovisning till Försäkringskassan och enligt skatteplikten.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Annan tredje man till vilken du uttryckligen vill att vi ska skicka dina uppgifter (eller till sådan annan tredje man som du informeras om och samtycker till vid användningen av en särskild tjänst).
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet eller annan behörig tredje man för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan enskild person ansvarig i det specifika fallet.
 • I förekommande fall Kronofogdemyndigheten.

Användarkonto i Dixi

Dixi används för att fullfölja avtal i enlighet med LSS. Andra personer d v s administrativ personal, uppdragsgivare och de i uppdraget anställda assistenterna, kan se din kontaktinformation, såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Endast administrativ personal har tillgång till ditt personnummer och för journalförd information. Andra användare kan se ditt foto om du väljer att visa ett sådant i din profil. Du kan komma att ta emot meddelanden gällande dina arbetsuppgifter och förfrågan att godkänna tidrapporten skickade via Dixis meddelandefunktion.

Om du besöker våra webbplatser genom en publik eller delad dator, kan viss information om dig vara synlig för andra personer som använder datorn efter dig.

Personuppgifter som delas med andra användare

Vi kan inte garantera din personliga integritet eller skydd av dina personuppgifter som du väljer att själv skicka genom Dixis meddelandefunktion. För att försöka skydda din integritet tillåter vi endast begränsad tillgång till andra användares kontaktuppgifter och detta enbart för att underlätta genomförandet av dina arbetsuppgifter i de/det specifika uppdrag i vilka/vilket du är anställd.

Du åtar dig att endast använda andra användares personuppgifter för att underlätta och genomföra ert gemensamma arbete i det uppdrag ni är anställda.

Skräppost och spionprogram

Rullarnas har på flertalet arbetsplatser en dator eller platta avsedd för arbetsrelaterade ändamål. Du samtycker till att använda denna utrustning för att sköta ditt arbete som anställd i Rullarnas och inte för privat bruk. Det är förbjudet att skicka spam och installera spionprogram på dessa.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Ditt lösenord är nyckeln till ditt konto på Dixi. Använd unika siffror, bokstäver och symboler och avslöja inte ditt lösenord för någon. Om du förlorar ditt lösenord eller misstänker att någon annan fått tillgång till ditt lösenord, så förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och ska omedelbart informera Rullarnas om detta samt ändra ditt lösenord.

Du kan se de flesta av dina personuppgifter under kontoinställningarna i Dixi. Du måste omedelbart meddela Rullarnas om dina personuppgifter ändras eller är felaktiga.

Överföring av personuppgifter

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig hantering. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran, i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, kommer vi att avsluta ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter så att de inte visas för andra användare. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på din anställningsstatus och i enlighet med tillämplig lag.

Vanligtvis kommer personuppgifter att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara sådana personuppgifter om:

 • vi har ett berättigat intresse och det inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller upprätthålla vårt arbetsgivaransvar eller
 • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med undantag för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på e-post när som helst på: info@rullarnas.se och under kontorstid på telefonnummer: 0560-103 13 eller 054-202 17 75.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.