Visselblåsning

Rullarnas visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten används av våra anställda vid misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter inom vår verksamhet för att rapportera dem på ett anonymt och säkert sätt.

Vi strävar efter en öppen och förtroendeingivande kultur i verksamheten. Det är viktigt att våra anställda känner att de kan berätta sådant som de upplever är fel. Det kan de alltid göra till ledningen eller uppdragsansvarig. Vi har också tagit fram en särskild tjänst där de kan informera oss anonymt.

Observera att de missförhållanden vi pratar om ska inte bero på assistansen. Om man misstänker ett sådant missförhållande ska det rapporteras direkt till oss som en Lex Sarah.

När kan man visselblåsa?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera misstanke om allvarligt missförhållande eller oegentligheter i verksamheten eller hos en anställd i ledande ställning.

Det kan exempelvis vara VD, verksamhetsansvarig eller en person som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. Det kan också vara en uppdragsgivare eller en arbetsledare som handlar felaktigt. Misstankarna kan exempelvis röra muta, stöld, bedrägeri, jäv, olämplig bisyssla eller där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin ställning eller att närstående gynnas på något sätt.

Om en anställd använder sig av visselblåsartjänsten behöver hen inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk och tystnadsplikten får inte brytas om det inte är nödvändigt för att avslöja missförhållandet de rapporterar.

Rapportera anonymt eller öppet

Visselblåsartjänsten erbjuder en möjlighet att, anonymt eller med kontaktuppgifter, informera oss om misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter. Det är viktigt för oss att få information från de anställda både för att minska risker för felaktigheter och för att vi vill upprätthålla förtroendet för vår verksamhet. Det de anställda vet kan leda till att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Vi har valt att använda en tjänst för visselblåsning som är helt frikopplad från vårt eget IT-system och webbtjänster.

Visselblåsartjänsten fungerar så att ABH Utbildning och Rådgivning tar emot mail i en krypterad tjänst och telefonsamtal.
De läser eller lyssnar på vad som rapporteras och skickar det sedan vidare till oss.
Om den anställde har valt att vara anonym anonymiseras meddelandet. Vi får aldrig ta del av den anställdes ursprungsmail eller veta vilket nummer hen har ringt från.

ABH Utbildning och Rådgivning hjälper också till att avgöra om det t ex är ett missförhållande som ska rapporteras direkt till oss och råder i så fall den som rapporterar att göra det.

Visselblåsartjänsten nås på:

Mail: abhutbildning@protonmail.com
Telefon: 070-299 44 98

Utredningsprocessen

Mottagande av meddelanden

Vid mottagandet av ett meddelande får den anställde snabbt besked om det kommer att skickas vidare till oss eller inte. Om meddelandet skickas vidare kommer det att utredas, se Utredning nedan.

Det kan finnas anledning till att inte skicka vidare meddelandet. Det kan t ex bero på att:

 • meddelandet egentligen är en rapport om ett missförhållande som beror på assistansen
 • meddelandet inte har gjorts i god tro eller är illvilligt
 • det är en fråga som inte hör hemma i visselblåsartjänsten t ex klagomål på den egna lönen eller schemafrågor
 • det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet

Om den anställde får information om att meddelandet inte förs vidare ska hen också få information om varför. Det ska ske inom 3 veckor efter att meddelandet inkommit. Samma information, fast anonymiserad kommer vi att få.

Den som rapporterar får information om att inte lämna känsliga uppgifter om de personer de nämner i meddelandet om det inte behövs för att förklara misstanken.

Utredning

Om meddelandet skickas vidare till oss hanteras det på följande sätt:

 • Ingen som deltar i utredningsprocessen kommer att försöka identifiera visselblåsaren.
 • Vi kan vid behov skicka uppföljningsfrågor genom visselblåsarkanalen för kommunikation med den anställde om hen har valt att vara anonym.
 • Ett meddelande utreds inte av någon som är berörd eller inblandad i ärendet.
 • Visselblåsarmeddelanden hanteras konfidentiellt av alla som är involverade.
 • Vi kan ta in extern kompetens om vi anser att det behövs.
 • Vi beslutar om lämpliga åtgärder efter avslutad utredning.
 • Vid misstanke om brott kan en polisanmälan upprättas. Den anställde kommer då att få information om att hens identitet kan komma att lämnas ut under domstolsförfarandet.

Skydd för visselblåsare som är öppen med sin identitet

En visselblåsare som uttrycker en genuin misstanke eller farhåga enligt dessa riktlinjer riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.

Såvida det inte är olämpligt med hänsyn till den utpekades integritet och andra tystnadspliktsfrågor kommer en visselblåsare som väljer att uppge sin identitet att informeras om hur utredningen fortlöper. Är visselblåsaren anonym kan vi inte informera.

Skydd av, och information till, en person som pekas ut i ett visselblåsarmeddelande

Rättigheterna för de personer som pekas ut inom ramen för visselblåsartjänsten omfattas av relevant dataskyddslagstiftning. De utpekade har rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv och kan kräva ändring eller radering av data om informationen är felaktig, ofullständig eller föråldrad.
Denna rättighet gäller med förbehåll för att detta leder till hinder för utredningen eller förstörelse av bevismaterial.

Radering av data

Persondata som inkluderats i visselblåsarmeddelanden och utredningsdokumentation ska raderas vid avslutad utredning, med undantag för om persondata bör sparas med hänvisning till annan relevant lagstiftning. Radering sker 30 dagar efter avslutad utredning.

Utredningsdokumentation och visselblåsarmeddelanden som arkiveras ska anonymiseras och får inte innehålla personuppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.